<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1030212080685553&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Sådan skillnad gör ditt val av sol- eller vindel

5 min
Henrik Lyngåker
12 sep, 2020

Förnybar energi sätter nya rekord. När du väljer förnybar energi är du en del av en global trend som aktivt tar ställning mot klimatförändringarna. Oavsett om du väljer solel eller vindel så gör ditt och andras val en tydlig skillnad som märks både i Sverige och globalt.

I hela Europa blir produktionen av energi alltmer diversifierad. Produktion och användning av energi ska vara effektiv men samtidigt påverka miljön minimalt. Därför bygger fler och fler elanläggningar på förnybara energikällor. Idag kommer cirka en tredjedel av människans elförsörjning från förnybara energikällor. Förnybar energi ökar och andelen förnybar energi kommer öka ännu mer i framtiden.

Vindkraft växer snabbast

2020 ska hälften av den totala energianvändningen i Sverige komma från förnybara källor. 2019 satte den svenska vindkraften nya rekord. Idag produceras det mer vindkraft i Sverige än någonsin. Enligt det svenska Boverket är vindkraft landets snabbast växande energikälla då den har ökat med 209 % sedan 2008.

Sverige producerar nu lika mycket vindel som Norge och Danmark tillsammans. Elproduktionen från vindkraft väntas fortsätta öka under de kommande åren. Energimyndighetens kortsiktsprognos för perioden 2018 till 2021 visar att den totala energianvändningen och tillförseln i Sverige samtidigt minskar.

Kärnkraft minskar, vindkraft ökar

Den totala tillförseln och användningen av energi i Sverige väntas minska från 605 till 584 TWh mellan 2018 och 2021. Det beror på att två kärnkraftreaktorer planeras att stängas. Därmed minskar också de stora energiförluster som uppstår vid kärnkraftens elproduktion. Prognosen visar att vindkraften ökar med 14 TWh, från 17 TWh 2017, till 31 TWh 2021. Det är mer än minskningen av kärnkraftsproducerad el på 13 TWh mellan 2017 och 2021.

Solceller blir hetare

Solenergi är en förnybar energikälla som inte ger upphov till några utsläpp eller avfall under drifttiden. Den allmänna klimatpåverkan som uppstår när solpaneler produceras är relativt liten jämfört med energin som solpanelerna producerar under tiden de är i bruk. I Sverige bidrar solceller med en allt större andel elenergi.

Bara mellan 2017 och 2018 ökade antalet nätanslutna solcellsanläggningar med 67 %, visar statistik från Energimyndigheten. Under 2018 installerades det i Sverige över 10 000 nätanslutna solcellsanläggningar. Det totala antalet anläggningar uppgick till drygt 25 000 stycken. Det betyder i sin tur att den totala installerade effekten uppgår till 411 MW under 2019, vilket är 78 % högre än 2018 års effekt som var 231 MW.

Soliga prognoser

Det finns många fördelar med att använda förnybar energi. Minskade utsläpp av växthusgaser, diversifiering av energiförsörjningen och minskat beroende av fossila bränslen som olja och gas är bara några av dessa. Tillväxten inom förnybara energikällor kommer också skapa framtida arbetstillfällen inom miljöteknik.

Givetvis skiftar förutsättningen för väderberoende elproduktion i olika delar av världen. Samtidigt är det troligt att solen på sikt kommer att vara den dominerande källan till förnybar energi. Ur ett globalt perspektiv kan det exempelvis bli mycket relevant för det så kallade solbältet, som sträcker sig från Gibraltar till Sydafrika.

Alltmer förnybar och egenproducerad el

Svenska hushåll konsumerar alltmer egenproducerad el och förnybar el från elnätet. Utvecklingen följer en europeisk trend med Sverige i spetsen. Det visar Eurostats senaste statistik över förnybar energi. Mellan 2007 och 2017 ökade produktionen av förnybar energi i EU med två tredjedelar.

Mellan 2004 och 2017 har användningen av förnybar energi mer än fördubblats. 2017 kom mer än hälften (54,5 %) av den slutliga bruttoenergianvändningen i Sverige från förnybara energikällor. Det är den överlägset största andelen bland alla EU-länder och en tydlig signal om att vi går mot en förnybar framtid.

Det är tydligt att ditt och andras aktiva miljöval gör stor skillnad. Tack, och heja!

Jag vill ha 100% förnybar energi nu!

Prenumerera på bloggen